Viedo risinājumu izmantošanas noteikumi

• Izmantojot Bikeep viedās velosipēdu un skrejriteņu novietnes, kā arī viedos skapjus, tiek piemēroti Viedpilseta.lv un Bikeep vispārīgie noteikumi un nosacījumi

• Parkošanās sesija ir laiks, kad velosipēds vai skrejritenis ir droši novietots Bikeep Stacijās.

• Viedpilseta.lv piedāvā drošu velosipēdu novietošanu un neuzņemas atbildību par pamestiem velosipēdiem.

• Viedpilseta.lv nodrošina Pakalpojumu, izmantojot RFID/NFC karti, mobilo aplikāciju un citus rīkus, lai atvērtu bezmaksas velosipēdu novietni. Pakalpojums ietver arī brīvo, rezervēto un aizņemto velosipēdu novietņu vietu attēlošanu kartē.

• Lietotājs ir persona, kas uzsāk un izmanto Pakalpojumu, izmantojot velosipēdu piestātnes.

Parkošanās nosacījumi

• Parkošanās sesija sākas, kad Lietotājs ar mobilo lietotni vai izmantojot RFID/NFC karti, paziņo par parkošanās sākumu.

• Parkošanās sesija beidzas, kad Lietotājs, izmantojot izvēlēto sākuma metodi, paziņo par parkošanās beigām.

• Viedpilseta.lv ir tiesības izņemt velosipēdus, ja tie atrodas velosipēdu novietnē ilgāk par konkrētās velonovietnes norādīto maksimālo uzglabāšanas termiņu. Maksimālās uzglabāšanas termiņa informāciju meklēt pie katras velosipēdu novietnes vai uzstādītāja izvietotajos lietošanas noteikumos. Gadījumā, ja Viedpilseta.lv velosipēdu ir izņēmis, velosipēda īpašnieks var atgūt savu velosipēdu, samaksājot pakalpojuma maksu 50 € apmērā 6 mēnešu laikā pēc izņemšanas.

• Izmantojot Bikeep velosipēdu un skrejriteņu novietnes , kā arī viedos skapjus, Lietotājam ir pienākums:

• Izmantojiet velosipēdu novietnes tikai normāla izmēra velosipēda novietošanai;

• Izmantojiet velonovietni saprātīgi un netraucējiet citus;

• Kad stāvēšanas laiks ir beidzies, Lietotājam ir pienākums samaksāt nepieciešamās maksas (ja tiek piemērotas) un atbrīvot velosipēdu novietni.

Privātuma Politika un nosacījumi

Vispārīgie noteikumi.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta SIA Provision Baltic, Viedpilseta.lv (turpmāk tekstā – Viedpilseta.lv) mājaslapas viedpilseta.lv, kas atrodas interneta adresē http://www.viedpilseta.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā  –  Jūs, personas datu lietošana.

Personas  dati,  ko  Jūs  iesniedzat  vietnē  viedpilseta.lv,  tiks  izmantoti  saskaņā  ar  ES  Vispārīgās datu  aizsardzības  regulu,  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likumu,  kā  arī  citiem  Latvijas Republikā   spēkā   esošiem   tiesību   aktiem,   kas   regulē   personas   datu   izmantošanu   un aizsardzību, kā arī uzņēmuma fizisko personu datu apstrādes politiku.

Apstrādājot    Jūsu    personas    datus    mājas    lapā    viedpilseta.lv,    mēs    izmantojam    drošus organizatoriskos  un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus  no  nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

Tiešais mārketings.

Jūsu  personas  dati  (vārds,  uzvārds,  e-pasta  adrese)  tiek  apstrādāti  ar  mērķi  veikt  tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, Viedpilseta.lv nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

Reģistrēšanās, informatīvajam materiālam, laikā ievāktie personīgie dati tiek izmantoti tikai tam,  lai  izsūtītu  mūsu  informatīvo  materiālu.  Tāpat  tie  ļauj  mums  informēt  informatīvā materiāla  saņēmējus,  izmantojot  e-pastu,  tādā  apmērā,  kas  ir  nepieciešams  informatīvā materiāla pakalpojuma nodrošināšanai vai reģistrācijai, piemēram, ja informatīvais materiāls tiek izmainīts vai mainās tehniskie parametri. Informatīvā materiāla pakalpojumu sniegšanas laikā  ievāktie  personas  dati  netiks  nodoti  trešajām  pusēm.  Iesaistītais  cilvēks  jebkurā  laikā var pārtraukt informatīvā materiāla saņemšanu. Jebkurā laikā iespējams atcelt mums sniegto piekrišanu par personas datu uzglabāšanu, kas ļauj mums izsūtīt informatīvo materiālu. Katrā saņemtajā   informatīvajā   materiālā   ir   saite   uz   atcelšanas   formu,   kas   ļauj   konkrētajam cilvēkam pārtraukt tā saņemšanu.

Fotografēšana un filmēšana Viedpilseta.lv pasākumos.

Brīvi  publicējami  ir  attēli,  kuros  nav  iespējams  identificēt  konkrētu  personu.  Piemēram, kopskati  ar  daudziem  cilvēkiem,  grupu  bildes,  pasākuma  norises  vieta,  roka,  kas  tur  krūzi, karti,  utt.  Drīkstam  publicēt  to  personu  attēlus,  kuras  ir  piekritušas  fotografēties.  Paliek spēkā  attēlu  izmantošana  žurnālistikas  vajadzībām,  ja  tas  tiek  darīts  ar  mērķi  publicēt informāciju, kas skar Viedpilseta.lv intereses.

Gan  pasākuma  informatīvajos  materiālos,  gan,  iespējams,  arī  uz  biļetēm  vai  dalībnieka kartēm tiks norādīts, ka tajā notiks fotografēšana un attēli pēc tam tiks publicēti sociālajos tīklos vai citās publiski pieejamās vietnēs. Jums ir tiesības lūgt, lai jūs nefotografē vai lai attēli ar jums nekur neparādās publiski.

Videonovērošana.

Video  novērošana  publiskās  vietās  ir  organizācijas  vai  uzņēmuma  leģitīmās  intereses, piemēram, kārtības nodrošināšana, aizsardzība pret zādzībām, krāpšanu.  Videonovērošana

tiek  veikta,  lai  konstatētu  zādzības  un  pārpratumus.  Video  materiāls  tiek  uzglabāts  līdz  14 dienas  un  tiek  nodots  trešajām  personām  -  likumsargiem,  gadījumā,  ja  tiek  konstatēts pārkāpums.  Par  videonovērošanu  telpās  darbinieki  tiek  informēti,  kā  arī  uz  to  norāda informatīvās uzlīmes.

Par to, ka uzņēmumā, tā teritorijā notiek videonovērošana, ir izvietota informatīva uzlīme. Uzņēmums    būs    tiesīgs    iesniegt    videofailus    tiesībsargājošajās    institūcijās    (policijā, prokuratūrā u.c.) savu likumisko interešu aizstāvībai.

Preču pasūtīšana.

Privātpersonas  dati  -  vārds,  uzvārds,  e-pasts,  telefona  numurs,  piegādes  adrese,  personas kods  (atsaucoties  uz  grāmatvedības  likumu)  tiek  apstrādāti,  lai  noslēgtu  līgumu  un  lietoti saskaņā ar Jūsu atļauju. Ja Jūs šajā sadaļā neiesniedzat savus datus, mēs nevarēsim pieņemt Jūsu  pasūtījumus.  Pēc  tam,  kad  Puses  noslēgs  līgumu,  šie  dati tiks  apstrādāti un  izmantoti sekojošiem mērķiem: līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī pasūtījumu veikšanai un Viedpilseta.lv preču piegādei.

Juridiskām personām nepieciešamie dati – kontaktpersonas vārds, uzvērds, e-pasta adrese, saziņas tālrunis.

Servisa pieteikumi.

Lai  mēs  varētu  Jums  nodrošināt  Viedpilseta.lv  servisa  pakalpojumus  mums  nepieciešama  šāda informācija  –  klienta/uzņēmuma  nosaukums,  kontaktpersonas  vārds  un  uzvārds,  tālruņa numurs,  e-pasta  adrese,  iekārtas  atrašanās  vietas  adrese,  izstrādājuma  veids,    modelis, sērijas numurs, pirkuma datums, pieteikuma veids (apkope, remonts), problēmas apraksts.

Visi, ar servisu saistīti notikumi, tiek fiksēti vienotā uzņēmuma servisa vadības sistēmā. Tas ļauj klientam iepazīties ar veikto darbu veidu, apjomu un norises gaitu, kā arī iegūt atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem un procesu norises vēsturi.

Kandidātu personas dati.

Kandidāti  savu  CV  var  iesniegt  gan  tieši,  nosūtot  e-pastā,  gan  caur  darba  sludinājumu portāliem, kur tiek norādīts vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e- pasts,  izglītība,  darba  pieredze,  prasmes,  informācija  par  vadītāja  apliecību,  datorprasmes, vēlmes par ieņemamo amatu un atalgojumu, CV un cita informācija. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi atlasīt un atrast kandidātus. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties  uz  viņa/viņas  izteikto  atļauju,  kas  tiek  izteikta,  iesniedzot  savu  CV  darba devējam. Kandidātu iesniegtie CV nekvalificēšanās gadījumā tiek iznīcināti/izdzēsti.

Kamēr   notiek   kandidātu   atlase   un   atrašana,   mēs   izmantojam   tikai   informāciju   par kvalifikāciju,    profesionālajām    prasmēm    un    būtiskām    īpašībām.    Mēs    nevācam    un neapstrādājam personas sensitīvos datus.

Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.

Citi dati, kas nav Jūsu personas dati jeb sīkdatnes (SEO, Adwords, cookies, pixel, u.c.)   – t.i., saistīti  ar  Jūsu  veiktajiem  pakalpojumu  pasūtījumiem  vietnē  viedpilseta.lv  –  var tikt  izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne  netieši  neatklās  Jūsu  identitāti.  Atsevišķos  gadījumos  mēs  saglabājam  tiesības  anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

Personas datu pieejamība trešajām personām.

Jūsu personas dati var būt pieejami trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu  vietnes  uzturēšanā  un  Jūsu  datu  aizsardzībā.  Šādas  trešās  personas  varētu  būt datubāžu     programmu     pārdevēji,     datubāžu     uzturēšanas     pakalpojumu     sniedzēji, mākoņpakalpojumu  sniedzēji,  utml.  Jūsu personas dati  var  tikt  nodoti  starpniekiem  un/vai datu   nesējiem,   kā   arī   Viedpilseta.lv   grupas   uzņēmumiem.   Tāpat   Jūsu   dati   var   tikt   nodoti tiesībsargājošajām  iestādēm,  piemēram,  Valsts  Policijai  un  citām  uzraugošajām  iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Izņemot  tos  gadījumus,  kas  norādīti  šajos  Noteikumos,  kā  arī  ievērojot  Latvijas  Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

Informācija Jūsu datorā.

Mēs  paturam  tiesības  ierakstīt  informāciju  (parasti  saukti  “cookies”)  Jūsu  datorā,  kad  Jūs apmeklējat  mājas  lapu  viedpilseta.lv.  Šī  informācija  ļauj  ērtāk  izmantot  viedpilseta.lv  un  izslēdz nepieciešamību  ievadīt  personas  datus  katras  apmeklēšanas  laikā.  Jūs  varat  izdzēst  šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

Personas datu iesniegšana un atjaunināšana.

Lai efektīvāk un  precīzāk  īstenotu  Jūsu  pieprasījumus  un  pasūtītos  pakalpojumus,  mums  ir nepieciešams  saņemt  no  Jums  precīzus  datus.  Jums  ir  jāsniedz  precīzus  datus,  kā  arī  pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

Trešo pušu mājas lapas.

Mēs  neesam  atbildīgi  par  to  Jūsu  personas  datu  pārvaldi,  kas  pieder  trešajām  personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat  mājas  lapas  caur  viedpilseta.lv.  Mēs  rekomendējam  atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

Datu glabāšanas laiks.

Mēs izmantojam un uzglabājam  Jūsu  personas  datus  ne  ilgāk  kā  tas  ir  nepieciešams  šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Jūsu tiesības.

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

·         pieprasīt Viedpilseta.lv atļauju  piekļūt  Jūsu  personu  datiem,  tos  labot  un  izdzēst,  kā  arī ierobežot datu izmantošanu;

·         tiesības iebilst pret datu apstrādi;

·         tiesības  saņemt  Jūsu  personas  datus  strukturētā,  bieži  lietotā  un  elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

·         tiesības  jebkurā  laikā  atsaukt  savu  piekrišanu,  neietekmējot  apstrādes,  kas  veikta

·         pirms piekrišanas atsaukšanas likumību;

·         tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Viedpilseta.lv elektroniski uz e-pastu [email protected].

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus.  Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama   Noteikumos   noteikto   mērķu   sasniegšanai.   Ja   atsakaties   iesniegt   savus personas datus, Viedpilseta.lv nespēs sniegt Jums savus pakalpojumus.

Paziņošana.

Ja  jums  ir  neskaidrības  vai  sūdzības  saistībā  ar  viedpilseta.lv  darbību,  lūdzu  sazinieties  ar

viedpilseta.lv komandu.

Autortiesības.

Sniegtās   informācijas   autortiesības   pieder   tām   fiziskām   un   juridiskām   personām,   kas norādītas  teksta  un  grafiskajā  informācijā.  Gadījumā,  ja  kopā  ar  informāciju  nav  norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder Viedpilseta.lv.

Lai gan Viedpilseta.lv cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā viedpilseta.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

Izmaiņas noteikumos.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā  viedpilseta.lv  un/vai  ar  paziņojumu  uz  e-pasta  adresi,  ko  Jūs  esat  norādījis.  Mājas  lapas viedpilseta.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

Nobeiguma noteikumi.

Šiem  Noteikumiem  ir  piemērojami  Latvijas  Republikā  spēkā  esošie  normatīvie  akti.  Visas nesaskaņas  tiks  risinātas  sarunu  ceļā.  Ja  savstarpēja  vienošanās  netiek  panākta,  strīdi  tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.